Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:31

31Otoyeme sịndị́ kadra bɨ née nɨ ógụ ꞌdécị ngbanga ꞌyịmaꞌdí e sɨmɨ a do bɨlámá mɨsiꞌdiné do sogo káṇgá mbá kpịnị kacɨ́ mɨméngị ledre eyé ní go kpụrụ́ gɨ sɨmɨ ꞌyị ené bɨ gelé wo ní. ꞌDodo ledre née go zɨ́ ꞌyị e maꞌdíi kɨ́ mɨúru a bɨ uru wo gɨ sɨmɨ umbu ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index