Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:6

6Tɨ́ lá nɨyí ógụ íri ní, owonɨ́ eyé yée wá. Zɨ́ye útúye ro Yásona e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ kóo ore ní óṿo yée ndéré kɨ́ye kóꞌdụ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ sɨmɨ gara ore ní. Zɨ́ye ndị́sịyé gbúrógbóye kɨ́dí, “Yaꞌdá ga ba sinyi onzónɨ́ do tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e go do tụ́ꞌdụ́ ngíti géyị bi e. Cakaba ní, ogụnɨ́ kɨ́ ledre née go zɨ́ze gara ona.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index