Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:13

13Ngíti géyị Yụ́da ga bɨ ndị́sịnɨ́ gámá kɨ́ lágaóyó bɨcayi lomo e gɨ sɨmɨ ꞌyị e ní, ayínɨ́ kóo gɨ ro ꞌdíꞌbi ịrị Ngére Yésụ ndị́sịyé lágaóyó bɨcayi lomo e kɨ́e. Zɨ́ye úku ledre zɨ́ bɨcayi lomo e kɨ́dí, “Máúku zɨ́se, ídísé ólụ́ógụ ꞌdáꞌba kɨ́ ịrị Yésụ bɨ Páwulo ndịsị ꞌdódo ledre gɨ roa ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index