Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:19

19Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị máa yée ga bɨ ꞌbɨ eyé ꞌyị kágá e ní ógụyé kɨ́ kágá eyé e do óngbóóyó yée mbá ꞌdáꞌba do komo tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e. Sɨmɨ bɨ olonɨ́ késị́ kágá ga bɨ ongbónɨ́ yée née mbá ní, késị́ a nɨ kóo mongụ́ne kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index