Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:2

2do ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Ndíkisé ꞌDówụ́ Lomo go sɨmɨ bɨ ṇgúṇgusé ledre ꞌbɨ Yésụ ní?”

Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ɨ́ꞌɨ, uwúzé gbawá ledre kɨ́dí ꞌDówụ́ Lomo nɨ bo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index