Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:22

22Gɨ ore, zɨ́a kása Timatíyo e gbre kɨ́ Erésito gɨ dongará ꞌyị ené ga bɨ ndịsịnɨ́ sáká wo ní ꞌdáꞌdá sɨmɨ Mekedonị́ya íri, sɨmɨ bɨ ndịsị kɨ́ owụ́ sị́lị́ ngbara sɨmɨ káṇgá bɨ Ásiya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index