Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:26

26Cakaba ní, ledre bɨ ꞌyị bɨ Páwulo ba ndịsị méngị a ní, lúrúsé go cụ́ kɨ́ komosé, úwúsé kpá go cụ́ kɨ́ mbílíse. ꞌDiꞌbi do tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Éfeso ona kɨ́ sɨmɨ káṇgá bɨ Ásiya ní go mbá kɨ́ ledre bɨ yaá lomo ga bɨ ꞌyịmaꞌdí yemenɨ́ ye ní, ndanɨ́ eyé lomo e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index