Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:32

32Sɨmɨ bɨ kotrụnɨ́ royé nɨyí nda go lá gbúrógbó faa, yée ga bɨ nɨyí kɨ́ ꞌbɨ eyé, ngíti géyị nɨyí kɨ́ ꞌbɨ eyé gɨ ꞌdí keṛị́ gɨ zɨ́a tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e owonɨ́ eyé sị́ ledre bɨ kotrụnɨ́ royé gɨ roa ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index