Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:36

36ꞌYị bɨ nɨ kála ledre ba ní ndaá. Bɨ kenée ní, ndécị́sé mu ndásé méngị bɨcayi ledre e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index