Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:37

37ꞌDíꞌbiógụsé yaꞌdá ga ba go ngákáne, abú ngakanɨ́ eyé éyị́ gɨ sɨmɨ ꞌdị́cị́ ꞌbɨ lomo ezé e wá, uku sinyinɨ́ kpá gbawá ledre gɨ ro kára lomo ezé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index