Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:7

7Nɨyí kóo mbá ꞌyị e káa zɨ́ sokó doa gbre (12) ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index