Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 19:9

9Tɨ́ lá ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongaráye doyé orụ yị́ ené mɨórụ ṇguṇgunɨ́ eyé ledre Yésụ wá. Tɨ́ dongará ꞌyị e ore zɨ́ye ndị́sịyé úku sínyi ledre gɨ ro mɨsiꞌdi ꞌbɨ Ngére Yésụ. Gɨ ore, zɨ́ Páwulo ótoómo yée zɨ́a lá ꞌdíꞌbi ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní zɨ́ye ndị́sị ódroyé do ledre e kɨ́ ndị́sị ꞌdódo ledre zɨ́ye sɨmɨ mongụ́ ꞌdị́cị́ ꞌbɨ ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Tarána.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index