Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:17

17“ ‘Lomo uku ledre kɨ́dí, sɨmɨ odụ sị́lị́,

Mááyí karanée kásaógụ ꞌDówụ́ma zɨ́a ógụ ndị́sịné sɨmɨ ꞌyị e za mbá.

Wotị́se e kɨ́ nyị́se e nɨyí karanée ndị́sị úkutátá ledre gɨ romá zɨ́ ꞌyị e,

phɨṛangá esé e nɨyí karanée lúrúndíki éyị́ ga bɨ nɨyí méngị royé ní ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́ye kɨ́ méngị royé,

zɨ́ ngoko ꞌyị e ndị́sịyé ꞌdúꞌduru bɨ Mááyí ógụ kɨ́e doyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index