Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:18

18Gba ꞌyị kasa amá e, yaꞌdá e kɨ́ kará e

Mááyí karanée kása ꞌDówụ́ma zɨ́a ógụ ndị́sịné sɨmɨyé sɨmɨ kadra bɨ nɨ útúásá ní

gɨ ro zɨ́ye ndị́sị úkutátá ledre amá zɨ́ ꞌyị e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index