Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:19

19Mááyí karanée méngị mɨngburoko ledre e komo ere kɨ́ ngíti géyị do sogo káṇgá ona gɨ ro zɨ́a ꞌdódo rokoꞌbụ amá zɨ́ ꞌyị e.

Sɨmɨ bɨ karanée ledre máa née nɨ ndị́sị méngị roné do sogo káṇgá ona ní,

okó nɨ útú zɨ́ sáma ꞌyị e kúkúne, phoꞌdụ kɨ́ mongụ́ cika nɨ ídí lị́rị do bi e mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index