Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:20

20Komo kadra nɨ ị́lị́ zɨ́ mɨtụlụrụ útúne mbụụ́,

zɨ́ komo éfé óyólóꞌbó roné bɨkesị́ne káa zɨ́ sáma ní.

Ledre ga gére née nɨyí méngị royé ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́ mongụ́ sị́lị́ ꞌbɨ Ngére Lomo kɨ́ ógụné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index