Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:25

25Dawídi eké kóo owụ́ ꞌbɨ mbágá ledre go kpá kenée gɨ ro Yésụ ya Yésụ nɨ gú úku ledre kɨ́dí,

“ ‘Máówo bú kɨ́dí Ngére Lomo nɨ gbóo kɨ́ma kacɨ́ kadra mbá.

Gɨ zɨ́a bɨ nɨ gbóo kɨ́ma ní,

máútúásá éré ngịrị gɨ zɨ́ ledre e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index