Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:27

27gɨ zɨ́a útúásá ótoómo máa sɨmɨ bi wá,

útúásá kpá ótoómo ꞌYị eyị́ bɨ lúyú ledre ndaá roa wá ní ényené wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index