Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:28

28Bɨ kenée ní, ꞌdódo mɨsiꞌdi trịdrị go zɨ́ma,

gɨ ro zɨ́ze ndị́sịzé kéyị sɨmɨ rokinyi bɨ za fí ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index