Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:34

34Ndaá ꞌbɨ ené bɨ kɨ́dí Dawídi nderé kóo komo ere, zɨ́a kóo uku ledre kɨ́dí,

“ ‘Ngére Lomo uku ledre zɨ́ Ngére amá Kɨ́résịto kɨ́dí,

“Ndị́sị do sị́lị́ma ꞌbɨ anú ona,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index