Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3

Pétero yomo oꞌdo bɨ mɨgịgị́rị́ ní

1Kadra kị́éꞌdo zɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni ị́nyịyé ndéréye sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo sɨmɨ sịndị́ kadra ota (3) gɨ do kacɨ́ yana kadra sɨmɨ bɨ ꞌyị e nɨyí go mbá íri ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo ní. 2Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ ku mbotụ bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Mbotụ Lámá ní, zɨ́ye ndíki oꞌdo bɨ aránɨ́ wo kú mɨgịgị́rị́ ní ore. ꞌYị e ndịsịnɨ́ ị́mbị́óto wo ore gɨ ro zɨ́a ndị́sịné ómbo késị́ gɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ndéré íni ini zɨ́ Lomo do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ore ní.

3Sɨmɨ bɨ onzó komoné ro Pétero e kɨ́ Yiwáni kɨ́ ólụ́ sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní, zɨ́a ị́nyịné ómbo késị́ gɨ zɨ́ye. 4Zɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni lúrú wo gbóó, zɨ́ Pétero úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Lúrú aka bɨ zɨ́ze yáa.” 5Zɨ́a sị́kpị komoné lúrú yée kɨ́ sómụ́ ledre bɨ yaá nɨyí go íꞌbí éyị́ zɨ́ne.

6Sɨmɨ bɨ nɨ go gbóó ndị́sị lúrú yée ní, zɨ́ Pétero úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Késị́ ndaá ꞌbɨ ené zɨ́ma wá, éyị́ bɨ Mááyí íꞌbí a zɨ́yị ní nɨ, kɨ́ ịrị Kɨ́résịto Yésụ ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta, ị́nyịógụ mu ꞌdága zɨ́yị tónó ndéréyị do sịndị́yị.” 7Gɨ do kacɨ́ ledre bɨ Pétero uku née ní, zɨ́a sị́kpị oꞌdo bɨ mɨgịgị́ṛị́ née ꞌdága kɨ́ sị́lị́ne ꞌbɨ anú. Sịndị́ga kɨ́ komo ṛigiga ga bɨ kóo ngárá rokoꞌbụyé ndaá ní, zɨ́ye geré ídíye eyé kɨ́ rokoꞌbụyé. 8Zɨ́a ị́nyịógụ tóroné ꞌdága, zɨ́a tónóne gámálící roné do sịndị́ne. Gɨ ore zɨ́ye ólụ́ye ndro kɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo nɨ go mɨndéréne ndị́sị kɨ́ léꞌbélící roné kɨ́ kófó ịrị Lomo. 9Sɨmɨ bɨ ꞌyị e lurúnɨ́ wo nɨ go mɨndéréne kɨ́ ndị́sị kófó ịrị Lomo ní, 10zɨ́ye ówoyéme ledre gɨ roa kɨ́dí, ba tɨ́ oꞌdo bɨ ndịsị ómbo éyị́ ku mbotụ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Mbotụ Lámá ona ba. Zɨ́ tara ꞌyị e ị́drị́ne mbá mɨị́drị́ gɨ zɨ́ mongụ́ ledre bɨ mengị roné zɨ́a née.

Ledre bɨ Pétero uku zɨ́ ꞌyị e ní

11Gɨ zɨ́a bɨ oꞌdo née lanyá nda go fú lá ngónó ngónó do kacɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni ní, zɨ́ tara ꞌyị e ị́drị́ne mbá mɨị́drị́. ꞌYị e owo ꞌdiꞌbinɨ́ mbị́ éyị́ bɨ nɨyí méngị a ní wá. Zɨ́ye ụ́dụyé mbá ngásá lódụ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni sị́ mbílí ꞌdị́cị́ bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Mbílí ꞌdị́cị́ ꞌbɨ Solomóna ní. 12Sɨmɨ bɨ Pétero lurú nda ledre ba káa ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Lafúma Isɨréle e, tarasé ịdrị́ kɨ́ lúrú ledre bɨ mengị roné zɨ́ oꞌdo ba gɨ zɨ́ ꞌdi? Éyị́ bɨ ndị́sịsé ndáꞌbá kɨ́ lúrú zée kenée gɨ zɨ́a ní ꞌdi? Sómụ́sé ꞌbɨ esé kɨ́dí rokoꞌbụ bɨ oꞌdo née ịnyịogụ kɨ́e do sịndị́ne née ogụ gɨ zɨ́ze? 13Máúku zɨ́se maꞌdíi, éyị́ bɨ mengị roné née, Lomo bɨ kóo ndịsị lúrú bi kacɨ́ bulúndusé Abarayáma, kɨ́ Isáka e nda kɨ́ Yakóbo ní, iꞌbí kóo mongụ́ úndru go zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko ené Yésụ. Zɨ́se kóo ꞌdíꞌbi wo íꞌbí a zɨ́ ngére ga bɨ do sogo káṇgá ona ní gɨ ro do úfu a, zɨ́se kpá ásisé gɨ roa sɨmɨ bɨ ꞌdiꞌbiogụnɨ́ wo kóꞌdụ́ Piláto ní, tɨ́ bɨ kóo Piláto ayí go íꞌdí sị́lị́ne gɨ roa ní. 14Tɨ́ ꞌyị bɨ ngará lúyú ledre ndaá roa wá ní, zɨ́se ásisé gɨ roa yaá Piláto ídí íꞌdí sị́lị́ne gɨ ro ꞌyị bɨ kóo úfu ꞌyị e ní. 15Zɨ́se ị́nyịsé úfu ꞌyị bɨ nɨ ne mɨsiꞌdi trịdrị bɨ za fí ní. Bɨ ba ní, Lomo úru wo gɨ sɨmɨ umbu go. Lurúzé wo go cụ́ kɨ́ komozé. 16Gɨ zɨ́a bɨ ṇguṇguzé ledre Yésụ ní, oꞌdo bɨ mɨgịgị́ṛị́ bɨ lúrúsé wo karaba go kɨ́ sanáne bɨlámáne filo née ní gɨ zɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ Yésụ. Ṇgúṇgu ledre Yésụ oto wo ne zɨ́a ídíne bɨlámáne káa zɨ́ bɨ lúrúsé wo née ní.”

17“Owụ́ ꞌbɨ babá e, máówo bú kɨ́dí ledre bɨ méngịsé kɨ́ manda esé e zɨ́ Yésụ née ní, gɨ zɨ́a bɨ ówosé esé yaá nɨ ꞌYị yómo ꞌyị e ní wá. 18Ledre née ní ogụ go té do ledre bɨ kóo Lomo ukuiꞌbí tara nébị e ꞌdesị́ gɨ ro zɨ́ye úkutátá a ya Kɨ́résịto bɨ Lomo nɨ kása wo ní nɨ ꞌdóꞌdó mɨꞌdóꞌdó, sɨmɨ odụ a zɨ́a úyuné. 19Bɨ kenée ní, ídísé mu ótoómo kɨ́ lúyú ledre, zɨ́se ndị́sịsé méngị dụụ́ ledre bɨ nɨ óto Lomo zɨ́a ídíne kɨ́ rokinyi kɨ́se ní gɨ ro zɨ́a lụ́lụóyó lúyú ledre esé, gɨ ro zɨ́se ídíse kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a. 20Togụ́ ótosé Lomo go zɨ́a ídíne kɨ́ rokinyi, sịndị́ kadra nɨ ógụ, zɨ́a kása Kɨ́résịto Yésụ bɨ kóo gelé wo go ꞌdesị́ káa do Ngére ní zɨ́se. 21Gɨ zɨ́ kéyị née ní, Yésụ nɨ aka ndị́sị fú komo ere gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ togụ́ Lomo óyólóꞌbó ledre e go mbá mɨkándayé ní. Lomo ukuiꞌbí kóo ledre née go ꞌdesị́ tara nébị ené e yaá idínɨ́ úkutátá a zɨ́ ꞌyị e. 22Mụ́sa uku kóo kɨ́dí, ‘Ngére esé Lomo nɨ karanée kásaógụ nébị zɨ́se káa zɨ́ bɨ kasa máa ní gɨ dongará ꞌyị esé e. Ledre ga bɨ mbá nɨ úku yée zɨ́se ní ídísé úwú yée zɨ́se ṇgúṇgu a. 23ꞌYị máa yée ga bɨ uwúnɨ́ ledre gɨ tara nébị máa née wá ní, Lomo nɨ ꞌdíꞌbióyó yée gɨ dongará ꞌyị ené e ꞌdáꞌba.’-

24“Maꞌdíi, nébị e mbá tónóne gɨ sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ nébị Sámele, ndéréógụné gị ro lafúga nébị ga bɨ kóo gɨ do kacɨ́ a ní, ndịsịnɨ́ kóo go úkuógụ tɨ́ fú lá ledre ga bɨ ndịsị méngị roné do sị́lị́ ga ba ní ní. 25Mɨyéme ledre bɨ Lomo yeme kpụrụ́ gɨ sɨmɨ nébị ené e ní, nɨ gɨ rozé kése mbá, ásé ndíki mɨyéme ledre bɨ Lomo yeme kɨ́ bulúndusé ní. Káa zɨ́ bɨ kóo uku go zɨ́ Abarayáma kɨ́dí, ‘Kpụrụ́ gɨ sɨmɨ bulúnduyị́ e, Mááyí karanée íꞌbí úndru zɨ́ ṛị́kị́ sị́ do ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá ona za mbá.’- 26Gɨ zɨ́ kéyị née ní, zɨ́ Lomo gélé ꞌyịmɨkása ené Yésụ zɨ́a kásaụ́tụ wo zɨ́se Isɨréle e, gɨ ro zɨ́se ótoómo kɨ́ méngị bɨsinyí ledre gɨ ro zɨ́ Lomo íꞌbí úndru zɨ́se.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index