Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:1

Pétero yomo oꞌdo bɨ mɨgịgị́rị́ ní

1Kadra kị́éꞌdo zɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni ị́nyịyé ndéréye sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo sɨmɨ sịndị́ kadra ota (3) gɨ do kacɨ́ yana kadra sɨmɨ bɨ ꞌyị e nɨyí go mbá íri ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index