Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:11

Ledre bɨ Pétero uku zɨ́ ꞌyị e ní

11Gɨ zɨ́a bɨ oꞌdo née lanyá nda go fú lá ngónó ngónó do kacɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni ní, zɨ́ tara ꞌyị e ị́drị́ne mbá mɨị́drị́. ꞌYị e owo ꞌdiꞌbinɨ́ mbị́ éyị́ bɨ nɨyí méngị a ní wá. Zɨ́ye ụ́dụyé mbá ngásá lódụ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni sị́ mbílí ꞌdị́cị́ bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Mbílí ꞌdị́cị́ ꞌbɨ Solomóna ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index