Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:13

13Máúku zɨ́se maꞌdíi, éyị́ bɨ mengị roné née, Lomo bɨ kóo ndịsị lúrú bi kacɨ́ bulúndusé Abarayáma, kɨ́ Isáka e nda kɨ́ Yakóbo ní, iꞌbí kóo mongụ́ úndru go zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko ené Yésụ. Zɨ́se kóo ꞌdíꞌbi wo íꞌbí a zɨ́ ngére ga bɨ do sogo káṇgá ona ní gɨ ro do úfu a, zɨ́se kpá ásisé gɨ roa sɨmɨ bɨ ꞌdiꞌbiogụnɨ́ wo kóꞌdụ́ Piláto ní, tɨ́ bɨ kóo Piláto ayí go íꞌdí sị́lị́ne gɨ roa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index