Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:14

14Tɨ́ ꞌyị bɨ ngará lúyú ledre ndaá roa wá ní, zɨ́se ásisé gɨ roa yaá Piláto ídí íꞌdí sị́lị́ne gɨ ro ꞌyị bɨ kóo úfu ꞌyị e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index