Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:15

15Zɨ́se ị́nyịsé úfu ꞌyị bɨ nɨ ne mɨsiꞌdi trịdrị bɨ za fí ní. Bɨ ba ní, Lomo úru wo gɨ sɨmɨ umbu go. Lurúzé wo go cụ́ kɨ́ komozé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index