Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:19

19Bɨ kenée ní, ídísé mu ótoómo kɨ́ lúyú ledre, zɨ́se ndị́sịsé méngị dụụ́ ledre bɨ nɨ óto Lomo zɨ́a ídíne kɨ́ rokinyi kɨ́se ní gɨ ro zɨ́a lụ́lụóyó lúyú ledre esé, gɨ ro zɨ́se ídíse kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index