Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:2

2Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ ku mbotụ bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Mbotụ Lámá ní, zɨ́ye ndíki oꞌdo bɨ aránɨ́ wo kú mɨgịgị́rị́ ní ore. ꞌYị e ndịsịnɨ́ ị́mbị́óto wo ore gɨ ro zɨ́a ndị́sịné ómbo késị́ gɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ndéré íni ini zɨ́ Lomo do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ore ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index