Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:21

21Gɨ zɨ́ kéyị née ní, Yésụ nɨ aka ndị́sị fú komo ere gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ togụ́ Lomo óyólóꞌbó ledre e go mbá mɨkándayé ní. Lomo ukuiꞌbí kóo ledre née go ꞌdesị́ tara nébị ené e yaá idínɨ́ úkutátá a zɨ́ ꞌyị e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index