Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:22

22Mụ́sa uku kóo kɨ́dí, ‘Ngére esé Lomo nɨ karanée kásaógụ nébị zɨ́se káa zɨ́ bɨ kasa máa ní gɨ dongará ꞌyị esé e. Ledre ga bɨ mbá nɨ úku yée zɨ́se ní ídísé úwú yée zɨ́se ṇgúṇgu a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index