Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:23

23ꞌYị máa yée ga bɨ uwúnɨ́ ledre gɨ tara nébị máa née wá ní, Lomo nɨ ꞌdíꞌbióyó yée gɨ dongará ꞌyị ené e ꞌdáꞌba.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index