Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:5

5Zɨ́a sị́kpị komoné lúrú yée kɨ́ sómụ́ ledre bɨ yaá nɨyí go íꞌbí éyị́ zɨ́ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index