Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:6

6Sɨmɨ bɨ nɨ go gbóó ndị́sị lúrú yée ní, zɨ́ Pétero úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Késị́ ndaá ꞌbɨ ené zɨ́ma wá, éyị́ bɨ Mááyí íꞌbí a zɨ́yị ní nɨ, kɨ́ ịrị Kɨ́résịto Yésụ ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta, ị́nyịógụ mu ꞌdága zɨ́yị tónó ndéréyị do sịndị́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index