Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 4:35

35íꞌbí a zɨ́ ꞌyịmɨkása e do ndị́sịyé ífi a dongaráye ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní mɨkékeṛị́a mbá mɨútúásáne kpịnị kacɨ́ éyị́ bɨ ꞌyị ili wo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index