Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 5:21

21Zɨ́ ꞌyịmɨkása e úwú kúrú maláyika née, kɨ́ sị́ ndóndó zɨ́ye ị́nyịyé ndéréye do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo tónóye ꞌdódo ledre gɨ ro Yésụ zɨ́ ꞌyị e.

Zɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ógụné kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị ené e, zɨ́a ndóloyóko mɨngburoko ꞌyị ꞌdécị ngbanga e ꞌbɨ Isɨréle e zɨ́ye kótrụ royé. Do kákasa kacɨ́ ꞌyịmɨkása e sɨmɨ sị́gịnị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index