Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6

Gelénɨ́ ꞌyị e ịnyị doa gbre

1Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née, sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ eyenɨ́ nda go ní, zɨ́ ófụ́ ị́nyịné dongará Yụ́da ga bɨ ndịsịnɨ́ úku tara Ébere kɨ́ Yụ́da ga bɨ ndịsịnɨ́ úku ꞌbɨ eyé tara Gịrị́gị ní. Yụ́da máa yée ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌbɨ eyé úku tara Gịrị́gị ní kɨ́dí, kacɨ́ kadra e mbá lurúnɨ́ eyé bi kacɨ́ kará umbu eyé e bɨlámáne kɨ́ꞌdí bɨ nɨyí go ndị́sị ífi éyị́ mɨánu zɨ́ ꞌyị e ní wá.

2Sɨmɨ bɨ ledre née utú gu mbílí ꞌyịmɨkása ga kóo sokó doa gbre (12) ní, zɨ́ye ndóloyóko ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndaá mɨútúásáne zɨ́ze ótoómo kɨ́ ꞌdódo ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e, zɨ́ze nda ndáꞌbaógụzé ndị́sị lúrú bi kacɨ́ éyị́ mɨánu wá. 3Bɨ goó kenée ní, owụ́ ꞌbɨ babá e ídísé mu gélé ꞌyị e ịnyị doa gbre (7) gɨ dongaráse ꞌyị ga bɨ ówosé bú kɨ́dí nɨyí ꞌyị ꞌbɨ komokenzị, ꞌDówụ́ Lomo nɨ bo sɨmɨyé gɨ ro zɨ́ze óto yée zɨ́ye ídíye káa do ꞌyị lúrú bi kacɨ́ moko máa bɨ ꞌbɨ éyị́ mɨánu née ní. 4Zɨ́ odụ moko ezé ídíne dụụ́ ini zɨ́ Lomo kɨ́ úku kúrú Lomo zɨ́ ꞌyị e.”

5Zɨ́ ledre née óto ꞌyị e mbá kɨ́ rokinyi, zɨ́ye gélé Sitifáno bɨ ṇguṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ go kɨ́ngaya kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo sɨmɨné ní. Zɨ́ye kpá gélé Phị́lịpo, Pụrụkoróna, Nikonóra, Timóna, Paména kɨ́ Nikóla bɨ nɨ gɨ sɨmɨ gara bɨ Ánatiyoko ní. Nɨ nda yị́ ené go ꞌyị bɨ ndịsị lódụ́ ondụ́ ꞌbɨ Yụ́da e ní. 6Zɨ́ye ógụyé kɨ́ yaꞌdá gére née zɨ́ ꞌyịmɨkása e óto sị́lị́ye doyé sɨmɨ bɨ nɨyí íni ini gɨ royé zɨ́ Lomo ní.

7Nda gɨ ore, zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní kpá ndị́sịyé úku kúrú Lomo zɨ́ ꞌyị e. Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ éye eyé nda go faa sɨmɨ Yerụsaléma mbá. Do ngará ꞌyị ga gére ní, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ ꞌbɨ Yụ́da e nɨyí kóo bo bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre Yésụ ní.

Yụ́da e ꞌdiꞌbinɨ́ Sitifáno

8Sitifáno nɨ ꞌyị bɨ kɨ́ úndruné kɨ́ rokoꞌbụ gɨ zɨ́ Lomo, zɨ́a ndị́sịné méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé kɨ́ yée ga bɨ tara ꞌyị ndịsị ị́drị́ gɨ zɨ́ye mɨị́drị́ ní dongará ꞌyị e. 9Tɨ́ lá, ngíti géyị Yụ́da ga bɨ ndịsịnɨ́ kótrụ royé kacɨ́ kadra e mbá sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a ꞌYị ga bɨ kɨ́ ro doyé ní, ndịsịnɨ́ úkucáyi ledre gɨ ro Sitifáno. Yụ́da máa ga gére née ogụnɨ́ kóo gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Kuréne kɨ́ gara bɨ Alakɨzandarị́ya ní. Yée kɨ́ ngíti géyị Yụ́da ga bɨ ogụnɨ́ gɨ sɨmɨ káṇgá ga bɨ ndolonɨ́ yée Silísiya kɨ́ Ásiya ní tónóye ítí kangú kɨ́ Sitifáno. 10Sɨmɨ ledre ga gére née mbá, ꞌyị bɨ zɨ́a ꞌdíꞌbi ledre gɨ tara Sitifáno ní ndaá, gɨ zɨ́a komokenzị ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo ndịsị saká wo ne zɨ́a ndịsị ódroné do bɨlámá mɨsiꞌdiné.

11Gɨ ore, zɨ́ye lóloyé ndéréye úgú komo ngíti géyị ꞌyị e, idínɨ́ ṛáṛanga ro Sitifáno kɨ́dí, “Owozé wo kɨ́ úkucáyi ledre ro Mụ́sa kpá ro Lomo.”

12Ledre bɨ ukunɨ́ née ní, esịnɨ́ phoꞌdụ go sɨmɨ ꞌyị e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị eyé e kpá za kɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdódo lorụ ní. Zɨ́ye ꞌdíꞌbi Sitifáno ndéréye kɨ́e kóꞌdụ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌdécị ngbanga e. 13Zɨ́ye ꞌdíꞌbiógụ ngíti géyị ꞌyị e gɨ ro ṛáṛanga roa. Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ íri ní, zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Kacɨ́ kadra mbá oꞌdo ba ndịsị fú lá úkucáyi ledre gɨ ro bi ꞌbɨ Lomo bɨ lúyú ledre ndaá sɨmɨa wá ní kpá kɨ́ lorụ ꞌbɨ Mụ́sa. 14Zɨ́ze kpá úwú ledre gɨ tara a kɨ́dí, Yésụ bɨ ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta ní nɨ ndụ́rụ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ba, zɨ́a óyólóꞌbó ꞌdúꞌdu ꞌbe ꞌbɨ ezé kpị́ gɨ zɨ́ wo bɨ kóo Mụ́sa ꞌdodo zɨ́ bulúnduzé e ní.”

15Zɨ́ ꞌyị ga bɨ mɨndị́sịyé do ngbanga ore ní ị́nyịyé mbá ndị́sị lúrú sínyi Sitifáno. Nɨyí ídí kɨ́e ní sɨmɨ komo Sitifáno nɨ yị́ ené nda go mɨṛíṛíne káa zɨ́ sɨmɨ komo maláyika ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index