Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:1

Gelénɨ́ ꞌyị e ịnyị doa gbre

1Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née, sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ eyenɨ́ nda go ní, zɨ́ ófụ́ ị́nyịné dongará Yụ́da ga bɨ ndịsịnɨ́ úku tara Ébere kɨ́ Yụ́da ga bɨ ndịsịnɨ́ úku ꞌbɨ eyé tara Gịrị́gị ní. Yụ́da máa yée ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌbɨ eyé úku tara Gịrị́gị ní kɨ́dí, kacɨ́ kadra e mbá lurúnɨ́ eyé bi kacɨ́ kará umbu eyé e bɨlámáne kɨ́ꞌdí bɨ nɨyí go ndị́sị ífi éyị́ mɨánu zɨ́ ꞌyị e ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index