Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:11

11Gɨ ore, zɨ́ye lóloyé ndéréye úgú komo ngíti géyị ꞌyị e, idínɨ́ ṛáṛanga ro Sitifáno kɨ́dí, “Owozé wo kɨ́ úkucáyi ledre ro Mụ́sa kpá ro Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index