Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:15

15Zɨ́ ꞌyị ga bɨ mɨndị́sịyé do ngbanga ore ní ị́nyịyé mbá ndị́sị lúrú sínyi Sitifáno. Nɨyí ídí kɨ́e ní sɨmɨ komo Sitifáno nɨ yị́ ené nda go mɨṛíṛíne káa zɨ́ sɨmɨ komo maláyika ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index