Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:3

3Bɨ goó kenée ní, owụ́ ꞌbɨ babá e ídísé mu gélé ꞌyị e ịnyị doa gbre (7) gɨ dongaráse ꞌyị ga bɨ ówosé bú kɨ́dí nɨyí ꞌyị ꞌbɨ komokenzị, ꞌDówụ́ Lomo nɨ bo sɨmɨyé gɨ ro zɨ́ze óto yée zɨ́ye ídíye káa do ꞌyị lúrú bi kacɨ́ moko máa bɨ ꞌbɨ éyị́ mɨánu née ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index