Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:6

6Zɨ́ye ógụyé kɨ́ yaꞌdá gére née zɨ́ ꞌyịmɨkása e óto sị́lị́ye doyé sɨmɨ bɨ nɨyí íni ini gɨ royé zɨ́ Lomo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index