Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:9

9Tɨ́ lá, ngíti géyị Yụ́da ga bɨ ndịsịnɨ́ kótrụ royé kacɨ́ kadra e mbá sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a ꞌYị ga bɨ kɨ́ ro doyé ní, ndịsịnɨ́ úkucáyi ledre gɨ ro Sitifáno. Yụ́da máa ga gére née ogụnɨ́ kóo gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Kuréne kɨ́ gara bɨ Alakɨzandarị́ya ní. Yée kɨ́ ngíti géyị Yụ́da ga bɨ ogụnɨ́ gɨ sɨmɨ káṇgá ga bɨ ndolonɨ́ yée Silísiya kɨ́ Ásiya ní tónóye ítí kangú kɨ́ Sitifáno.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index