Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:10

10zɨ́a ꞌdíꞌbiógụ wo kɨ́ sanáne filo gɨ sɨmɨ mbágá tụ́ꞌdụ́ ꞌdoꞌdó bɨ ndiki wo ní. Zɨ́ Lomo íꞌbí komokenzị zɨ́ Yoséfa gɨ zɨ́ bɨlámá mɨméngị ledre ené. Zɨ́ mongụ́ ngére ꞌbɨ Ízibiti óto wo káa do mongụ́ ꞌyị sɨmɨ Ízibiti kɨ́ ꞌbe máa ꞌbɨ ené ꞌbɨ ngére ní za mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index