Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:20

20“Née sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo aránɨ́ Mụ́sa sɨmɨ a ní. Mụ́sa nɨ kóo owụ́ bɨ kɨ́ lámá roné kɨ́ngaya ní. Zɨ́ ꞌyị ndíki ga lúrú bi kacɨ́ a kɨ́ éfé ota (3).

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index