Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:24

24Zɨ́a lúrúndíki ngúru ꞌyị ꞌbɨ Ízibiti kɨ́ ndị́sị ócó ꞌdóꞌdo ngíti ꞌyị ꞌbɨ Isɨréle. Zɨ́ Mụ́sa ndéréne útúne sɨmɨ okó née ní, zɨ́a ị́nyịné úfu ꞌyị ꞌbɨ Ízibiti bɨ kóo ndịsị ócó ꞌdóꞌdo ꞌyị ꞌbɨ Isɨréle ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index