Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:25

25Mụ́sa somụ́ ꞌbɨ ené kɨ́dí lafúne Isɨréle nɨyí ówo a kɨ́dí Lomo kasa née go gɨ ro zɨ́ne ógụné yómo yée gɨ sɨmɨ moko ꞌbɨ owụ́kụlụ́ e. Ábuwá owonɨ́ eyé e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index