Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:26

26Kɨ́lóndó a née ní zɨ́ Mụ́sa ógụndíki Isɨréle e gbre kɨ́ ócó royé. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye sɨmɨ bɨ ayí gɨ ro láfa yée ní kɨ́dí, ‘Yaꞌdá e, éyị́ bɨ ndị́sịsé ócó rosé dengbị́se Isɨréle e gɨ ro ní ꞌdi?’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index