Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:27

27“Tɨ́ lá, oꞌdo máa wo kóo ndịsị ócó láya ezené née ní ịtrị́oyó kóo Mụ́sa gɨ roné ꞌdáꞌba. Zɨ́a ndúꞌyú Mụ́sa kɨ́dí, ‘Ambí oto yị́ị káa do ngére zɨ́yị ndị́sịyị́ ꞌdécị ngbangazé ní ne?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index