Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:29

29Sɨmɨ bɨ Mụ́sa uwú ledre bɨ oꞌdo née uku zɨ́a kenée ní, zɨ́a ngásáne gɨ sɨmɨ Ízibiti ndéré ndị́sịné sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ Mịdịyáni e. Sɨmɨ bɨ nɨ íri ní, zɨ́a ndíki owụ́ ꞌbɨ ené e owụ́ yaꞌdá e gbre.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index