Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 7:3

3Zɨ́ Ngére Lomo úku ledre zɨ́ Abaráma kɨ́dí, ‘Ídí ótoómo káṇgá esé, ꞌyị eyị́ e kɨ́ ꞌbụyị́ e mbá zɨ́yị ómụ́yị sɨmɨ káṇgá bɨ Mááyí ꞌdódo a zɨ́yị ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index